Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Volitelné předměty ve školním roce 2011/2012

Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.AB)

Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB)

Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní zásobu vztahující se k jednotlivým tématům, procvičí mluvený jazyk v nejrůznějších aktivitách a získají vědomosti rozšířené o detaily, na které v běžných hodinách nezbývá čas. Předmět je obohacen o filmy či hudbu v anglickém jazyce.

Seminář a cvičení z M (V7.AB a 3.AB)

Předmět obsahuje dvě nová témata – diferenciální a integrální počet. Obě témata rozšiřují znalosti o funkcích ( grafy, tečny ke křivkám, maxima, minima, obsahy a objemy útvarů). Tato látka se nezkouší u maturity, ale matematika na VŠ vždy začíná matematickou analýzou, kde se předpokládají úvodní znalosti z diferenciálního a integrálního počtu.

Seminář a cvičení z Ch (V7.AB a 3.AB)

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení učiva nad rámec povinné výuky. Formou řešení problémových úloh se rozvíjí myšlení a samostatné uvažování studentů. Individuální práce (referáty) mají inspirovat k dalšímu poznávání těch oblastí chemie, o nichž z časových důvodů nelze hovořit v základní výuce.
Opakování a procvičování základních pojmů a výpočtů z obecné a anorganické chemie se děje podle učebnice CHEMIE – sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky.

Seminář a cvičení z Bi (V7.AB a 3.AB)

Seminář sleduje 2 cíle.
Jedním cílem je rozšíření studia z minulých ročníků.Jedná se o ty tématické celky, které se rychle rozvíjejí a které mohou budoucí studenti biologických oborů potřebovat.Rozšíření učiva je v návaznosti na již probrané, zopakované a vzájemně propojené učivo.
Druhým cílem je příprava na přijímací zkoušky na VŠ.Probíraná témata jsou procvičována v testech z přijímacích zkoušek na VŠ.

Seminář z D (V7.AB a 3.AB)

Cílem semináře z dějepisu ve třetích ročnících a septimách je jednak umožnit studentům si prohloubit své znalostí z historie na základě společné volby náplní hodin semináře, dále pak naučit studenty základy práce s prameny a literaturou (osvojení si pravidel při tvorbě referátů, seminárních prací atd.) s využitím prostředí LSM Moodle a dalších počítačových programů. Přibližně od druhého pololetí se studenti zaměří již na přípravu k maturitní zkoušce z dějepisu a to probíráním maturitních témat, která probrali v řádných hodinách dějepisu.
Tradičně se studenti zúčastní několika tematicky zaměřených exkurzí, výstav, filmových představení, které doplní probíranou látku.

Společenskovědní seminář (V7.AB a 3.AB)

Seminář nabízí rozšiřující učivo v následujících oblastech:
Sociologie - člověk v sociálních vztazích, sociální jevy a procesy, sociální učení, sociální interakce a komunikace, sociálně patologické jevy, sociální útvary, sociální stratifikace
Stát a právo - právní odvětví českého práva
Psychologie - teorie osobnosti
Náboženství - velká světová náboženství, náboženské sekty
Součástí semináře je také tvorba odborné práce - metodika vytváření, vlastní tvorba, konzultace se zadavatelem, vlastní prezentace seminární práce.


Podrobnější informace můžete získat u předsedů předmětových komisí

Č Mgr. Hana Šímová M Mgr. Lenka Kubátová
A Mgr. Terezia Růžičková F RNDr. Jan Thomas
N PaedDr. Jana Turčinová Ch Ing. Věra Čapková
Fr Mgr. Jana Čepčányová Bi RNDr. Věra Švecová
Rj Halina Hendruková VT Ing. Roman Habrzettl
D Mgr. Dagmar Erbenová Vv Mgr. Milena Kozáková
Zsv Mgr. Radek Kváča Hv PaedDr. Hana Nozarová
Z Mgr. Kurt Schöniger Tv Mgr. Dana AnčincováVolitelné předměty pro (V8.AB a 4.AB)

Konverzace v AJ (V8.AB a 4.AB)

Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní zásobu vztahující se k jednotlivým tématům, procvičí mluvený jazyk v nejrůznějších aktivitách a získají vědomosti rozšířené o detaily, na které v běžných hodinách nezbývá čas. Předmět je obohacen o filmy či hudbu v anglickém jazyce.

Konverzace v NJ (V8.AB a 4.AB)

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení učiva nad rámec hodin povinné výuky (především slovní zásoby a řečových dovedností). Základem je práce s autentickými psanými i poslechovými texty, přičemž je využíváno hravějších a tvořivějších postupů a metod práce. V žádném případě se nejedná o procvičování látky běžných hodin nebo pouhý nácvik maturitních okruhů.

Konverzace ve FrJ (V8.AB a 4.AB)

Celkové cíle jsou obdobné jako ve 3. roč. Kromě všeobecných konverzačních a monologických dovedností bude prohlubována znalost v oblasti reálií. Východiskem budou autentické materiály psaného, obrazového i zvukového charakteru . Systematicky bude prohlubována a rozšiřována slovní zásoba a tvořivé dovednosti žáků. Žáci budou těž seznamováni se strukturou a argumentačními principy textu.

Konverzace v RJ (V8.AB a 4.AB)

Vzhledem k tomu , že jde jen o čtyřleté studium ruštiny , konverzace v ruském jazyce nabízí přípravu na maturitní zkoušku z ruského jazyka , popřípadě i přípravu na přijímací zkoušky na VŠ.
Protože předmět konverzace v ruském jazyce je pouze v posledním ročníku studia na rozdíl od jiných cizích jazyků , obsah a hloubka učiva jsou značně omezené.
V hodinách konverzace se opakuje a rozšiřuje slovní zásoba vztahující se k probíraným tématickým celkům.Žáci čtou původní ruské texty z ruského tisku a jiných zdrojů , tvoří otázky , konverzují , učí se používat nové lexikální jednotky ve správných tvarech a různých jazykových situacích. Osvojuji si jazykové prostředky k vyjádření svých názorů , postojů.

Seminář a cvičení z M (V8.AB a 4.AB)

Obsahem učiva je opakování a systematizace učiva, kterému se v hodinách věnovalo méně času, např. operace s výroky a množinami, planimetrie, stereometrie ( analyticky i synteticky), funkce. V rámci semináře se studenti připravují k maturitě a přijímacím zkouškám z matematiky.

Seminář a cvičení z F (V8.AB a 4.AB)

Cílem semináře je příprava na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysokých školách s technickým zaměřením a lékařských fakultách. V semináři je opakována a rozšiřována látka za celé studium fyziky formou žákovských referátů, testů a řešení úloh.

Seminář a cvičení z Ch (V8.AB a 4.AB)

Seminář a cvičení z chemie si klade za cíl usnadnit žákům složení maturitní zkoušky a vstup na vysokou školu. Vyučování navazuje na vědomosti žáků ze základního studia, opakuje je a systematicky utřiďuje. V průběhu semináře se klade důraz na důkladné pochopení souvislostí všech oblastí obecné, anorganické i organické chemie.

Seminář a cvičení z Bi (V8.AB a 4.AB)

Seminář je shrnovací a opakovací.
Hlavním cílem je shrnutí učiva a příprava k maturitě z biologie. Po absolvování semináře by student měl být připraven na 25 maturitních okruhů.Seminář by měl dát nadhled nad jednotlivými tématickými celky, propojit učivo a zdůraznit podstatné od nepodstatného. Zároveň je cílem vymezit osnovu a stěžejní charakteristiky u jednotlivých okruhů.

Seminář ze Z (V8.AB a 4.AB)

Výuka se zaměřuje na shrnutí učiva a přípravu k maturitní zkoušce ze zeměpisu., práci s atlasem - orientaci na mapě, objasnění geografických pojmů. Součástí semináře je příprava a vypracování seminární práce, která by měla být výsledkem zájmu o geografii.. Zvláštní pozornost je věnována otázce životního prostředí a ekologie. V semináři je probíráno všech 50 maturitních okruhů.

Seminář z D - (V8.AB a 4.AB)

Cílem semináře z dějepisu v těchto ročnících je příprava k maturitní zkoušce z dějepisu a následně i přijímacím zkouškám na vysoké školy humanitního typu. Důraz je kladen především na kritické zhodnocení a vymezení jednotlivých historických etap, na práci s texty a obrazovým materiálem

Seminář a cvičení z českého jazyka a literatury (V8.AB a 4.AB)

- zaměřen jako příprava na státní maturitu i pro zájemce o studium češtiny na vysoké škole;
- procvičování a ověřování znalostí pro tři části státní maturity;
- ústní zkouška : analýza textu, literární interpretace, teorie literatury, literárně historický kontext, filmové adaptace;
- didaktický test : gramatika, syntax, pravopis, čtenářská gramotnost;
- písemná práce : stylistika, práce s textem, základní slohová charakteristika.

Společensko vědní seminář - 4. r. a oktávy

 • Ekonomie - dějiny ekonomických učení, makroekonomie, mikroekonomie, mezinárodní ekonomie (prohloubení a opakování učiva)
 • Psychologie - obecná psychologie, psychologie osobnosti, teorie osobnosti, sociální psychologie (prohloubení a opakování učiva)
 • Sociologie - člověk v sociálních vztazích, sociální útvary, procesy a struktura sociologické teorie
 • Stát a právo - vznik a podstata státu a práva, formy a členění státu, základy právní teorie, druhy práva, ústavní právo (prohloubení a opakování učiva)
 • Dějiny filozofie - vývoj filozofických názorů, základní filozofické směry, práce s textem (prohloubení a opakování učiva)
 • Deskriptivní geometrie (V8.AB a 4.AB)

  Seminář navazuje na studium deskriptivní geometrie ve 3. ročníku ( septimě). Pokračuje se v Mongeově promítání a axonometrii ( kuželosečky, řezy na rotačních tělesech apod.). Po absolvování obou ročníků je možné maturovat z deskriptivní geometrie.

  Dějiny umění (V8.AB a 4.AB)

  Seminář zahrnuje historii výtvarného umění i dějin hudby. Je určen budoucím studentům uměleckých škol, studentům architektury a především těm, kteří chtějí maturovat z výtvarné výchovy a hudební výchovy. Učivo zahrnuje nejstarší období umění až začátek 20. století a zároveň teorii výtvarné výchovy.

  Programování na PC (V8.AB a 4.AB)

  Algoritmy (V8.AB a 4.AB)

  Předmět se skládá ze dvou volitelných předmětů: programování a algoritmy. Předpokládá se znalost jazyka Pascal v rozsahu kurzu pro 3.ročník. Obsahem je doplnění strukturovaných typů (řetězec, množina, záznam, ukazatel, soubor, objekt), některé algoritmické metody (třídění, numerické algoritmy, spojové seznamy). Kurz je vhodný pro zájemce o další studium programování.


  Podrobnější informace můžete získat u předsedů předmětových komisí

  Č Mgr. Hana Šímová M Mgr. Lenka Kubátová
  A Mgr. Terezia Růžičková F RNDr. Jan Thomas
  N PaedDr. Jana Turčinová Ch Ing. Věra Čapková
  Fr Mgr. Jana Čepčányová Bi RNDr. Věra Švecová
  Rj Halina Hendruková VT Ing. Roman Habrzettl
  D Mgr. Dagmar Erbenová Vv Mgr. Milena Kozáková
  Zsv Mgr. Radek Kváča Hv PaedDr. Hana Nozarová
  Z Mgr. Kurt Schöniger Tv Mgr. Dana Ančincová
  První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz