Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Využití ICT při výuce ZSV

Řešení projektu :

Hodnocení realizace projektu

- tisková zpráva

Multimediální interaktivní výuka základů společenských věd s podporou ICT

evidenční číslo: 0549P2006

Náš projekt si kladl tyto následující úkoly :

  1. založit výuku ZSV na ICT základech vytvořením multimediální a interaktivní elektronické učebnice a vybudovat specializovanou učebnu pro tuto výuku;
  2. zvýšit motivaci studentů zdůrazněním principu názornosti a využitím moderních forem výuky, což povede k podchycení zájmu žáků a následně k jejich lepším studijním výsledkům, které jsou podloženy kvalitnějšími znalostmi a dovednostmi a v neposlední řadě k návyku využívat výpočetní techniku v oblasti výuky a vědy;
  3. využít multimediální interaktivní počítačové technologie pro primární prevenci sociálně patologických jevů (oblast psychologie a sociologie) a pro nabídku tzv. kariérového poradenství;
  4. tvorbu multimediální interaktivní elektronické učebnice, která přehledným a srozumitelným způsobem poskytuje základní informace v oblasti společenských věd;
  5. dovybavení učebny základů společenských věd moderními technologiemi;
  6. poskytnutí veškerého vytvořeného výukového softwaru všem ostatním školám našeho regionu;
  7. zapojení všech učitelů humanitních oborů (ZSV a dějepis) do ICT.

Hlavním cílem předmětu základy společenských věd je osvojení si znalostí z vybraných oblastí humanitních a společenských věd a jejich využití v praktickém životě. Prostředkem k tomuto cíli je využívání IC technologií. Ty zatím nejsou v tomto oboru dostatečně využívány, a proto jsme se rozhodli pro určitou nápravu.

Na škole jsme začali budovat učebnu specializovanou pro výuku ZSV, díky tomuto projektu byla dovybavena interaktivní tabulí Smart Board a dataprojektorem EPSON, škola jako součást projektu zakoupila vhodný počítač s DVD mechanikou, umožňující plně využívat možnosti uvedené multimediální tabule (viz úkol. č. 1 a 5).

Součástí této tabule je program Smart Notebook, který nám, učitelům, umožňuje studentům zpřístupnit nové učivo daleko zábavnější a názornější formou a látku procvičovat a opakovat.V hodinách připravených pro Smart Board můžeme využívat běžný text, lze ho zkopírovat z textového editoru nebo ho přímo psát v programu Smart Notebook. S textem lze libovolně hýbat (například u přiřazovacích testů), lze ho naopak ukotvit na místo, je možné do textu slova dopisovat: Smart Board také funguje jako běžná tabule, to znamená, že na tabuli můžeme speciálním fixem psát, můžeme barevně zvýrazňovat části textu (podtrhávat a jinak zvýrazňovat výrazy), dopisovat do textu vynechaná slova, mazat napsané apod. Dále lze do flipchartu vkládat z galerie, která je součástí ovládacího programu Smart Notebbok, různé obrázky a animace, pozadí a geometrické tvary. Velmi významnou funkcí je možnost vrstvení textů či obrázků. Můžeme si tak nastavit, která vrstva bude v pozadí a která vepředu. Díky této funkci můžeme studentům například schovat správné řešení za obrázek. Velmi jednoduchou, ale potřebnou a často využitelnou funkcí je tzv. roletka, pomocí které můžeme část textu zakrýt. Pod text, obrázek či animaci můžeme vložit hypertextový odkaz na internetové stránky. Do přílohy lze vložit hypertextové odkazy na příslušnou internetovou stránku, ale i aktivní odkaz na zvukovou nahrávku ať už z internetu, nebo uloženou kdekoli v počítači ( tento program je na stránkách http://smarttech.com/). S činností tabule i programu byli seznámeni nejen učitelé ZSV a dějepisu, ale v rámci ICT modulu český jazyk a literatura také učitelé českého jazyka (viz úkol č. 7).

Od začátku tohoto školního roku začala týmová práce na tvorbě multimediální interaktivní elektronické učebnice, která po obsahové stránce zahrnuje obory : politologie a státovědy (součástí je i současná Ústava a Listina základních práva svobod), psychologie, sociologie, ekonomie, etiky, náboženství a dějin filozofie. Učebnice obsahuje obrovské množství základních poznatků z uvedených okruhů a je zpracována ve Wordu i v programu Smart Notebook ( viz úkol č. 4).

Výsledky práce je možné zhlédnout na webových stránkách naší školy v kapitole dokumenty - oddíl základy společenských věd - Projekt ICT v ZSV (viz úkol č. 6).

Tato učebnice poskytuje nepřeberné možnosti pro vytváření autorských projektů v rámci prezentace výuky jakékoli látky z oblasti společenských věd. Do vytváření těchto autorských projektů byli zapojeni kromě učitelů i studenti hlavně společenskovědních seminářů. Tato původní tvůrčí činnost měla u studentů i profesorů velmi pozitivní ohlas, vytvářeli velmi osobité projekty výukových hodin i vlastní prezentace látky z oblasti humanitních oborů, která je něčím zaujala. Na základě pilotáže vznikla celá řada autorsky originálních přístupů při prezentaci jednotlivých výukových témat, vytvořily se přenositelné přípravy vyučovacích hodin formou problémového multimediálního interaktivního vyučování. Výsledky naší práce jsme ověřovali ve spolupráci s gymnáziem v Ostrově. Výukový software je k dispozici nejen pro domácí přípravu studentů karlovarského gymnázia, ale je nabídnut i ostatním školám (úkol č. a 2 a 6).

Výsledky práce jsou na webových stránkách naší školy v kapitole dokumenty - oddíl základy společenských věd - název Autorské projekty (viz úkol č. 6) . Protože neustále vznikají další a další autorské projekty, jsou na webové stránky průběžně doplňovány. Chtěli bychom v této činnosti dále pokračovat a spolupracovat i s ostatními školami. Praktickým využitím programu Smart Notebook ve školním prostředí s celou řadou dalších informací a nápadů se zabývají také webové stránky http://www.veskole.cz/.

Učebna ZSV slouží také výchovnému poradci a školnímu metodikovi prevence pro práci v rámci prevence sociálně patologických jevů a v rámci nabídky kariérového poradenství ( viz úkol č. 3).

Předmět ZSV by měl vybavit studenta všestrannými, konkrétními a užitečnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjení vědomí sounáležitosti k euroantlatickému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí základních hodnot současného demokratického světa. Doufáme za celý náš realizační tým, že využití ICT technologií v rámci výuky společenských věd k tomuto hlavnímu cíli přispěje.

Mgr. Radek Kváča

 

První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz